Projekt „Złoty Interes”

Projekt „Złoty interes” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt polega na podniesieniu i dostosowaniu kwalifikacji zawodowych 120 osób (w tym min. 60% kobiet) w okresie 1 roku w zakresie niezbędnym w branży jubilerskiej.

Celem projektu jest:

- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu: rozpoznawania diamentów, pereł, bursztynów oraz nowych technologii jubilerskich wśród pracowników śląskich zakładów jubilerskich,

- rozwój i awans zawodowy oraz zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy przez absolwentów kursów,

-zwiększenie świadomości konieczności kształcenia ustawicznego wśród pracowników śląskich zakładów jubilerskich.

Wsparciem zostanie objętych 120 pracujących osób dorosłych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego . Będą to pracownicy sklepów i zakładów jubilerskich.

Kursy:

- ZNAWCA DIAMENTÓW JUBILERSKICH: diament – struktura, postać kryształów, szlif brylantowy okrągły i jego elementy, czystość diamentów oszlifowanych, zanieczyszczenia i ich rodzaje, klasy czystości, charakterystyka znamion wewnętrznych, barwa i jej właściwości, metody oceny barw, skale barw, proporcje i symetria szlifu, szlifowanie diamentów, modernizacja szlifów, modyfikacja szlifu brylantowego, imitacje diamentów i metody ich identyfikacji, metody poprawiania diamentów i ich wpływ na wartość, szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich.

- ZNAWCA PEREŁ: klasyfikacja, nazewnictwo i terminologia pereł wg zasad CIBJO, perły naturalne, perły hodowlane słonowodne, perły łuskowe, perły hodowlane słodkowodne, wycena pereł hodowlanych, metody rozróżniania pereł, metody upiększania pereł, imitacje pereł i metody ich identyfikacji, wyroby z perłami, zasady użytkowania i przechowywania pereł, światowy rynek pereł hodowlanych.

- ZNAWCA BURSZTYNU: żywice, żywice subfosylne, klasyfikacja bursztynu, geneza i złoża bursztynu bałtyckiego, właściwości i odmiany bursztynu bałtyckiego, klasyfikacja surowca i półfabrykatów z bursztynu bałtyckiego, kamienie jubilerskie z bursztynu bałtyckiego, metody identyfikacji bursztynu bałtyckiego, metody traktowania bursztynu bałtyckiego, imitacje bursztynu i metody ich identyfikacji, wyroby  bursztynu i bursztynem – ocena i wycena.

- NOWE TECHNOLOGIE JUBILERSKIE: wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT w procesie projektowania i wytwarzania wyrobów jubilerskich, strategie projektowania biżuterii, techniki projektowania przestrzennego, wizualizacja projektów.

Bez nazwy 12